مشاور خانواده

نزهت الزمان مرادی

مشاور کودک و نوجوان

1 .مشاور و روانشناس 2 .نویسنده مقالات معتبر داخلی
و خارجی 2 .مدرس کارگاه های روانشناسی جهت عموم 3 .انجام طرح های
مختلف از طرف دانشگاه خلیج فارس و ارگان های مختلف 4 .شرکت در
کارگاه های بهزیستی استان و کارگاه های مختلف علمی دیگر در زمینه
تخصصی 5 .طراحی بازی رایانه ای

سوابق آموزشی:

مشاور خوابگاه دختران دانشگاه الزهرا و دانشگاه خلیج فارس بوشهر - ۱۳۹۸
مشاور درمانگاه قائم - ۱۳۹۸
شرکت در کارگاه طرحواره درمانی - ۱۳۹۸
مشاور خوابگاه دختران دانشگاه خلیج فارس بوشهر - ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه مهارت های زندگی کودک - ۱

1.چاپ مقاله اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب با بازی¬های شناختی بر کاهش
علایم سلوک کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی. 2.چاپ مقاله
بررسـی رابطـهی ساختـاری بهزیسـتی معنـوی و رضـایت زنـاشویی بـا نقـش
واسطهای هوش هیجانی و تمایزیافتگی خود. 3.چاپ مقاله بررسی رابطه
شوخطبعی با دشواری در تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی در دانشجویان.
4.چــاپ مقــاله آمــوزش حــافظه فعــال بــر بــازداری و عملکــرد خوانــدن

دانش¬آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (نارساخوان). 5.چاپ مقاله
cognitive gamebased and neurofeedback combined of Effect
.study controlled randomized A: ADHD of treatment the on training
6.چاپ مقاله اثربخشی نوروفیدبک بر تکانشگري کودکان مبتلا به اختلال
نقص توجه همراه با بیش فعالی. - ۱۳۹۶
روانشناس تخصصی کودک و نوجوان - ۱۳۹۶
برگزاری کارگاه مهارت های زندگی کودک دبستان دخترانه شاهد از طرف بنیاد
ملی نخبگان استان - ۱۳۹۶
برگزاری کارگاه تربیت جنسی از طرف حوزه علمیه خواهران بوشهر - ۱

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close